ALGEMENE VOORWAARDEN

VERZEND- EN LEVERINGSBELEID

BEDRIJFSGEGEVENSALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Omar - Office09 bv

2900 SCHOTEN

+32 (0) 495 18 19 54

 

info@omar-antwerp.be

 

BTW: BE0771531268

Bank: BE31363135122555

 

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker, een klant,  van onze webwinkelier.(Klant = iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds kunnen geraadpleegd worden via de website.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard werden door Omar - Office09 BV .

 

Artikel 3 Ons Aanbod

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Ondanks het feit dat de online catalogus van www.omar-antwerp.be met zorg werd samengesteld en de aangeboden artikelen zo goed mogelijk werden beschreven, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of niet helemaal up-to-date. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. We zijn niet aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over maten, kleur, beschikbaarheid of leverwijze, verzoeken we de klant om met ons contact op te nemen.

 

Artikel 4 Online bestellen

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je betalingstransactie ontvangen hebben. Alle betalingen op de website gebeuren via het elektronische betaalsysteem van MOLLIE. We aanvaarden Bancontact, Creditcard, ING ’pay, KBC/CBC betaalknop, Belfius Direct Net en Apple pay. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Bij vragen, contacteer ons.

 

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Indien leverkosten of andere kosten worden aangerekend, dan wordt dit duidelijk vermeld

Omar - Office09 BV  behoudt het recht om prijzen te wijzigen en kennelijke vergissingen in het aanbod binden ons niet. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en voldoe je aan de betalingsverplichting. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

 

Artikel 5 Herroepingsrecht

We streven naar 100% tevredenheid bij onze klanten. Voldoet een artikel echter niet aan je verwachtingen nadat je hebt ontvangen, dan heb je het recht om ons binnen de 14 dagen schriftelijk te contacteren en het product terug te sturen. (de kosten hiervoor betaal je zelf). Na afloop van deze periode is de aankoop een feit.

Indien het teruggestuurde product in waarde is verminderd of beschadigd, behoudt Omar - Office09 BV  zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen. Indien het product niet kan verzonden worden door zijn grootte of gewicht dan wordt er in overeenkomst met de klant een regeling getroffen.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je krijgt het aankoopbedrag teruggestort op je rekening binnen 7 dagen na goede ontvangst van de artikelen. (bedrag zonder verzendingskosten)

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

 

Artikel 6 Garantie

We hanteren de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

Artikel 7 Levering en uitvoering van de overeenkomst

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Je bestelling wordt uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van je betaling verwerkt en verzonden. De levertermijn varieert dan van 2 tot 12 dagen. Wanneer een artikel niet meer in voorraad is, krijg je daar onmiddellijk bericht over. Verzending gebeuren via BPost. 

Je kan er ook steeds voor kiezen om je bestelling zelf op te halen. (Turnhoutsebaan 529, 2110 WIJNEGEM) Dit is uiteraard kosteloos.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Elke zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming van een artikel bij levering, moet onmiddellijk (binnen de 48u) door de klant worden gemeld met een foto aan info@omar-antwerp.be - Office09 BV Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Wij leveren in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren. Gelieve ons te contacteren indien de bestelling toch naar een andere regio dient verzonden te worden.

 

Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, opgelegde overheidsmaatregelen ten gevolge van Corona of andere omstandigheden …

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc, niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 10 Klachtenregeling en geschillen

We doen steeds ons uiterste best om een zo goed mogelijke service te leveren. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via e-mailadres: info@omar-antwerp.be - Office09 BV.  We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken bevoegd. Bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden kan in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

omar-antwerp, pillows, kussen, sierkussen, cover, sloop, interior, interieur, decoration, decoratie, home, huis, wholesale, groothandel, B2B, cosy, gezellig, set, stylish, contamporary, stijlvol, living, inside, levenstijl, indoor, outdoor, soft, fabrics

Sluizenstraat 55

2900 Schoten

+32 (0) 495 18 19 54

______________________________________________________________________________________________________________________

TERMS AND CONDITIONS - SHIPPING AND DELIVERY POLICIES - COMPANY DETAILS